Thứ 2 - Chủ Nhật, 8h - 21h.
Hãy gọi: 0906 12 56 56

Software Testing

Phương pháp & chiến lược Kiểm thử phần mềm, kiểm thử tương thích/bảo mật, kiểm thử API/Cookies, kiểm thử Agile/Scrum... vào dự án

 • Buổi 1. Tổng quan về Kiểm thử phần mềm

  Kiểm thử phần mềm (Software testing) và những khái niệm

  Tại sao phải thực hiện Kiểm thử phần mềm, chi phí đánh đổi khi xảy ra lỗi

  Người kiểm thử phần mềm (Tester) cần làm gì?

  Độ tin cậy của Kiểm thử phần mềm

  Phân tích & Ứng dụng vào dự án Quản lý sản phẩm (Project 1)

 • Khả năng kiểm thử (Testability)

  Kiểm thử cần chỉ ra những gì?

  Ai là người sẽ thực hiện kiểm thử?

  Phương pháp (Methodologies) / chiến lược kiểm (Strategies) thử phần mềm

  Ứng dụng vào dự án Quản lý sản phẩm (Project 1, tiếp)

 • Lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế ca thử, thực thi & đánh giá kiểm thử

  Kiểm thử Đơn vị (Unit testing)

  Kiểm thử Tích hợp (Integration testing)

  Kiểm thử Hệ thống (System testing)

  Kiểm thử Chấp nhận/Hợp lệ (Acceptant/Validation testing)

  Kiểm thử Hồi quy (Regression testing)

  Ứng dụng & phát triển vào dự án Quản lý sản phẩm (Project 2)

 • Kiểm thử cấu hình (Configuration Testing)

  Kiểm thử khả năng tương thích (Compatibility Testing)

  Các công cụ hỗ trợ kiểm thử (Testing Tools)

  Ứng dụng kiểm thử vào dự án Quản lý sản phẩm (Project 2, tiếp)

 • Kiểm thử ngôn ngữ (Foreign- Language Testing)

  Kiểm thử giao diện sử dụng (User Interface Testing)

  Kiểm thử tài liệu của phần mềm (Documentation Testing)

  Ứng dụng kiểm thử vào dự án Quản lý sản phẩm (Project 2, tiếp)

 • Các thành phần / đối tượng cần kiểm thử trên giao diện web

  Kiểm thử truy cập dữ liệu / cơ sở dự liệu; hiệu năng & độ chịu tải

  Kiểm thử bảo mật (Security Testing

  Kiểm thử cấu hình & tương thích web

  Một số công cụ và cách sử dụng

  Ứng dụng kiểm thử vào dự án Quản lý sản phẩm (Project 2, tiếp)

 • Kiểm thử API/Rest API & công cụ hỗ trợ

  Kiểm thử End-to-End / Backend / Frontend

  Kiểm thử Exploratory / Mutation

  Kiểm thử hướng dịch vụ (SOA Testing) / như dịch vụ (Service - TaaS)

  Kiểm thử Cookies hệ thống web

  Ứng dụng kiểm thử vào dự án Quản lý sản phẩm (Project 3)

 • Các phương pháp và mô hình kiểm thử

  Tiến trình, chiến lược, kế hoạch và vòng đời thực hiện Kiểm thử Agile

  Phương pháp kiểm thử & phát triển kiểm thử Scrum

  Kiểm thử tự động cho Agile/Scrum

  Kiểm thử Agile mở rộng

  Ứng dụng kiểm thử Agile vào dự án Quản lý sản phẩm (Project 4)