Thứ 2 - Chủ Nhật, 8h - 21h.
Hãy gọi: 0906 12 56 56

Java Fullstack 2024

Lịch trình học chi tiết

Các kỹ thuật thiết kế Front-end và kiểm thử giao diện.
Kỹ thuật lập trình OOP trong Java, lập trình JDBC / Hibernate, lập trình JSP/Servlet/Spring Boot.
Kiểm thử và tối ưu ứng dụng / dịch vụ web.

Start

Mở đầu Phương pháp học tập thông qua dự án

Tổng quan về Khóa học, quy trình huấn luyện, phương pháp thực thi, phát triển dự án thực tiễn.

Kết quả: Hiểu biết và thực hiện quy trình phát triển phần mềm.

Html css

Kỹ thuật thiết kế giao diện Cách thức sử dụng các thẻ (Tag)

Làm việc với các thẻ HTML (div, table, form,...), các kỹ thuật sử dụng style (CSS) trong thiết kế

Kết quả: Giao diện Login thuần HTML.

Boostrap

Thiết kế cơ bản với Bootstrap Cách thức sử dụng & kết hợp các lớp (Class)

Tải, thiết lập, thực hiện thiết kế với Bootstrap, cài đặt Font chữ, sử dụng Icon, tích hợp bộ Editor

Kết quả: Giao diện Login, Provider, User,... trong Bootstrap và xử lý tương thích

Boostrap

Thiết kế tổng hợp / nâng cao Sử dụng các thành phần (Components)

Kỹ thuật trình bày Header / Slider / About / News / Products / Services / Contact ... / Footer

Kết quả: Giao diện tổng hợp theo chủ đề, cùng phiên bản chuẩn trên các thiết bị

JavaScript

Kỹ thuật lập trình với JavaScript. Cách thức xây dựng và sử dụng hàm (Function)

Khai báo, sử dụng biến & hàm; xử lý các sự kiện (events) & các thành phần trong JavaScript

Kết quả: Các hàm xử lý theo các giao diện: Login, User, Provider, Product,...

JavaScript

Lập trình nâng cao trong JavaScript. Cách thức tạo giao diện với JavaScript

Tạo thành phần giao diện & xử lý sự kiện, hiệu ứng thông qua JavaScript

Kết quả: Các thành phần giao diện, các sự kiện được xử lý với JavaScript

Testing

Đánh giá các mẫu thiết kế Thực hiện kiểm thử giao diện

Các kỹ thuật kiểm thử Cross-Browser, Compatibility, UI/UX... được áp dụng vào các mẫu thiết kế

Kết quả: Giao diện Front-end hoàn chỉnh để lập trình JSP/Servlet/Spring (Project 1 - Phần 1 (Design))

Java Core

Kỹ thuật lập trình với Java Cách thức khai báo và sử dụng phương thức (Method)

Khai báo & sử dụng biến, hằng, phương thức. Kỹ thuật xây dựng phương thức, tạo tài liệu

Kết quả: Các phương thức xử lý nghiệp vụ căn bản, các thư viện

Java Core

Lập trình hướng đối tượng Cách thức khởi tạo và thực thi đối tượng (Object)

Xây dựng lớp với các thuộc tính (Properties) và phương thức Constructor/Setter/Getter/...

Kết quả: Các lớp đối tượng chuẩn (Persistence) hỗ trợ lập trình JDBC/Hibernate

Java Core

Xử lý mảng và chuỗi Cách thức làm việc với mảng (Array) và chuỗi (String)

Khai báo, khởi tạo và duyệt mảng; lập trình tập hợp (Collections); gọi API xử lý chuỗi

Kết quả: Các lớp đối tượng xử lý nghiệp vụ với mảng và chuỗi hỗ trợ JEE

Java Core

Lập trình hướng đối tượng nâng cao Cách thức phát triển đối tượng

Kỹ thuật thừa kế (Inheritance), đa hình (Polymorphism), trừu tượng (Abstract), giao tiếp (Interface)

Kết quả: Các lớp đối tượng xử lý nghiệp vụ nâng cao hỗ trợ JEE

Java Core

Xử lý lỗi và ngoại lệ Cách thức bắt ngoại lệ (Exception) chương trình

Kỹ thuật xây dựng lớp đối tượng quản lý lỗi, điều hướng thực thi, dọn dẹp hệ thống

Kết quả: Các phương pháp bắt lỗi / ngoại lệ trong chương trình

Testing

Đánh giá logic lập trình trong Java Cách thức xử lý & giải quyết thuật toán

Kỹ thuật tối ưu mã nguồn; tối ưu về thời gian / bộ nhớ chương trình; khai thác API của Java

Kết quả: Các lớp đối tượng / các phương thức được tối ưu (Project 1 - Phần 2 (Objects, UML))

MySQL

Thiết kế và Quản trị dữ liệu với MySQL Cách thức ánh xạ các đối tượng từ Java

Cài đặt, cấu hình, quản trị người dùng, thiết kế bảng / kiểu dữ liệu ... trong Workbench

Kết quả: Các cơ sở dữ liệu với các bảng hỗ trợ phát triển JEE

JDBC

Lập trình kết nối Cơ sở dữ liệu (MySQL) Cách thức quản trị kết nối (Connection)

Kỹ thuật cấu hình kiểu kết nối, xây dựng và phát triển bộ quản lý kết nối (ConnectionPool)

Kết quả: Bộ quản lý kết nối / chia sẻ kết nối (ConnectionPool)

JDBC

Lập trình JDBC nâng cao Cách thức Implement các Mô đun nghiệp vụ

Thiết kế kiến trúc truy cập hệ thống, tạo Interface và các Implement tương ứng

Kết quả: Interface/Implement tương ứng trong mỗi Mô đun

Hibernate

Lập trình Hybrid Hibernate Cách thức ánh xạ quan hệ và đối tượng

Phát triển cài đặt các Model trong mô hình MVC, kỹ thuật lai hóa Hibernate

Kết quả: Các Model tương ứng trong mỗi Mô đun

MVC

Lập trình Semi Controller Cách thức nhận và chuyển điều khiển xử lý

Xử lý điều khiển và dữ liệu trong mô hình MVC, kỹ thuật bán điều khiển

Kết quả: Các Control tương ứng trong mỗi Mô đun

MVC

Xây dựng hệ thống Library Cách thức trình bày hỗ trợ View

Thư viện hỗ trợ hiển thị cho View trong mô hình MVC, kỹ thuật ghép nối và trình bày

Kết quả: Các Library tương ứng trong mỗi Mô đun

Testing

Chuẩn hóa kiến trúc MVC Cách thức tối ưu và tinh gọn mã nguồn

Xử lý những vi phạm truy cập và mô hình, điều khiển các chia sẻ ConnectionPool

Kết quả: Các Mô đun được rà soát về kiến trúc trước khi sang Servlet View (Project 2 - Phần 1)

Servlet

Lập trình Servlet cơ bản Cách thức phát triển giao diện trên Servlet

Cấu hình, cài đặt các giao diện HTML (bản thiết kế) trong Servlet, chạy thử nghiệm

Kết quả: Các giao diện xây dựng trên Servlet

Servlet

Phát triển giao diện và xử lý Cách thức xử lý dữ liệu giữa các Servlet

Xây dựng các view và xử lý dữ liệu trên view tương ứng với mỗi Mô đun trong hệ thống

Kết quả: Các xử lý cơ bản trên view với Servlet

Servlet

Lập trình Servlet nâng cao Cách thức điều khiển và xử lý dữ liệu

Lập trình xử lý dữ liệu (add/edit/del/search...), quản lý các đối tượng và điều khiển

Kết quả: Hệ thống Dasdboard hoàn chỉnh của Project

JSP

Lập trình JSP Cách thức trình bày và xử lý view trên JSP

Lập trình hiển thị và các kỹ thuật nhúng trang / chèn mã cơ bản trong JSP

Kết quả: Sử dụng thành thạo các đối tượng ngầm định của JSP

JSP

Lập trình JSP nâng cao Cách thức xử lý điều khiển / điều hướng trang JSP

Kỹ thuật phân tách và điều hướng trang JSP, xử lý dữ liệu nâng cao

Kết quả: Client fulllayout hoàn chỉnh của Project

Testing

Chuẩn hóa kiến trúc MVC Cách thức triển khai, cài đặt lên server

Xử lý những vi phạm truy cập và mô hình, điều khiển chuyển hướng dữ liệu

Kết quả: Một Dasdboard và Client Fulllayout hoàn chỉnh (Project 2 - Phần 2)

Spring Boot

Giới thiệu cơ bản Spring Boot Cách thức phát triển dự án với Spring Boot

Các kỹ thuật Dependency Injection (DI), Inversion of Control (IoC), Loosely Coupling,...

Kết quả: Kiến trúc và nguyên lý phát triển Project với Spring Boot

Spring Boot

Phát triển dự án trên Spring Boot Cách thức chuyển thể hệ thống sang Spring Boot

Chuyển hệ thống đã xây dựng (bất kỳ) sang Project Spring Boot và Deployment lên server

Kết quả: Hệ thống được cấu hình và chạy trên Server Java Web

Deployment (DevOps)

Cài đặt và cấu hình Server Cách thức đưa Project Java lên Server

Cấu hình VPS, sử dụng Cpanel, cài đặt Tomcat và các dịch vụ hỗ trợ phát triển Java web (JSP/Servlet)

Kết quả: Hệ thống được cấu hình và chạy trên Server Java Web

Testing (DevOps)

Kiểm thử hệ thống Cách thức sử dụng các chiến lược kiểm thử

Thực hiện các chiến lược Kiểm thử đơn vị, tích hợp, hệ thống và chấp nhận,... vào Java Project on Server

Kết quả: Thực thi kiểm thử cho toàn bộ Project

Final Project

Đánh giá & bảo trì hệ thống Cách thức đánh giá chất lượng và bảo trì

Các kỹ thuật thống kê và báo cáo hiệu năng, xử lý bảo mật, xử lý tương thích trọn vòng đời Project

Kết quả: Hệ thống hoàn chỉnh triển khai cho Khách hàng (Project 2 - Final/Deploy)