Thứ 2 - Chủ Nhật, 8h - 21h.
Hãy gọi: 0906 12 56 56

Object Oriented Programming in Java

Xây dựng lớp đối tượng, thừa kế, đa hình, trừu tượng và giao diện,... trong Java.

 • Buổi 1. Tổng quan về lập trình hướng đối tượng

  Một số khái niệm về Hướng thủ tục, hướng đối tượng

  Phân tích thiết kế hướng đối tượng

  Ngôn ngữ mô hình hóa UML và ánh xạ trong lập trình

 • Hệ thống từ khóa, các kiểu dữ liệu, cách thức khai báo và sử dụng biến & hằng

  Sử dụng Toán tử & Biểu thức

  Vào / ra cơ bản

  Cấu trúc điều khiển & cấu trúc lặp

  Những tính năng và sự khác nhau của các phiên bản JDK

 • Khởi tạo và sử dụng phương thức (Methods)

  Xây dựng lớp đối tượng cơ bản (Building basic Objects)

  Mở rộng & Chuẩn hóa lớp đối tượng

 • Khai báo và xử lý mảng 1 & 2 chiều

  Các kỹ thuật làm việc với đối tượng mảng

  Mảng đối tượng và xử lý nâng cao

  Làm việc với ArrayList (Collections)

  Xử lý chuỗi (String) & cách thức khai thác API String

  Sự cải tiến về kỹ thuật ở các phiên bản JDK

 • Giới thiệu cơ bản về Collections

  Kỹ thuật lập trình & ứng dụng với java.util.Collection

  Kỹ thuật lập trình & ứng dụng với java.util.Map

  Đánh giá hiệu năng đối với dữ liệu xử lý lớn

 • Thừa kế, phân loại và lập trình thừa kế (Inheritance)

  Cài đặt đa hình cho lớp đối tượng (Polymorphism)

  Xây dựng và phát triển lớp trừu tượng (Abstract class)

 • Xây dựng và phát triển giao diện / giao tiếp (Interface)

  Kỹ thuật xử lý và mở rộng Interface

  Một số kỹ thuật xử lý nâng cao theo phiên bản trước JDK8 và sau JDK8

  So sánh và đánh giá Interface với Abstract class

 • Giới thiệu về Exceptions và những yêu cầu xử lý

  Phân loại và bắt lỗi theo nhóm đối tượng & kỹ thuật

  Xây dựng & Phát triển lớp xử lý ngoại lệ chuyên biệt

  Ứng dụng vào các phương thức & lớp đối tượng trong các buổi học đã qua

  Một số sự khác biệt khi bắt lỗi của các phiên bản JDK